APG Incoloy Hammer Union压力传感器
Hu1502i

本质上安全,酸味兼容和recalib

锤子联合压力传感器所需的韧性,现在具有重新校准端口!